วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การวัดผลประเมินผล
                วิธีวัดและประเมินผล
                                สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
                เครื่องมือวัดและประเมิน
                                แบบสังเกตพฤติกรรม
                เกณฑ์การประเมินผล
                                ตรวจผลงานจากใบงานร้อยละ 60